Directeur de l'institut

 

Nom et Prénom: Kalla Mahdi.

Grade: Professeur

Fonction administrative: Directeur de l'Institut des Sciences de la Terre et de l'Univers

Email: mahdi.kalla@univ-batna2.dz

Site professionnel: http://staff.univ-batna2.dz//kalla_mahdi 

                                          Tél:0332659841